پرده ورتیکال چاپی

متریال وارداتی از ترکیه

دوخت و مونتاژ ایران

ریل و آلومینیوم تولید ایران

حداقل عرض و ارتفاع تولید 200 سانتیمتر

حداکثر عرض و ارتفاع ارتفاع 600 سانتیمتر

تحویل کار 4 الی 5 روزه

ارسال بار از طریق باربری

پرده ورتیکال پارچه ای

متریال وارداتی از ترکیه

دوخت و مونتاژ ایران

ریل و آلومینیوم تولید ایران

حداقل عرض و ارتفاع تولید 200 سانتیمتر

حداکثر عرض و ارتفاع ارتفاع 600 سانتیمتر

تحویل کار 4 الی 5 روزه

ارسال بار از طریق باربری